Magisterské studium

Magisterský studijní obor Organická chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie s rozsáhlými znalostmi v oboru organické chemie. Cílem studia je aktivní osvojení teoretických znalostí v oboru a praktické zvládnutí dovedností umožňujících samostatné řešení náročných problémů.

Studenti získají znalosti o struktuře a stereochemii organických sloučenin, jejich reaktivitě a mechanismech chemických přeměn. Seznámí se s moderními i klasickými metodami syntézy organických sloučenin, způsoby určování jejich struktury, zejména pomocí fyzikálně chemických metod, a s využitím separačních technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Samozřejmostí je využití základních databází chemických informací a seznámení s metodami počítačového modelování vlastností molekul.

Nedílnou součástí studia je praktická práce v laboratoři směřující k osvojení moderních laboratorních postupů jak organické syntézy, tak měření a zpracování dat.

Absolventi studia jsou po stránce teoretické přípravy i praktického zvládnutí laboratorních dovedností a technik velmi dobře připraveni k plnění náročných úkolů chemického výzkumu i praxe. Po úspěšném absolvování studia budou schopni:

  • Komplexně přistupovat k řešení chemických problémů.
  • Vysvětlit základní teoretické a metodologické aspekty organické chemie, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin a komplexně zkoumat jejich vzájemné přeměny.
  • Prakticky zvládnout základní fyzikálně-chemické metody analýzy, separace a identifikace organických sloučenin.
  • Orientovat se v laboratorní technice pokročilé organické syntézy a využívat ji v praxi.
  • Posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi.
  • Využít pro řešení zadaných problémů základní zdroje chemických informací, orientovat se v chemické literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data.
  • Sepsat zprávu o výsledcích své práce a přednést ji na odborném fóru s použitím moderní počítačové techniky prezentace.

Absolventi programu organické chemie mají teoretické i praktické znalosti, které jim umožní pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech oborů chemie i dalších souvisejících přírodních a technických věd na domácích nebo zahraničních univerzitách a dalších akademických pracovištích.

Přijímací řízení

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. Přijímací zkouška je písemná a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce bakalářského studijního programu Chemie.

Magisterský studijní obor Organická chemie studijního programu Chemie má přímou návaznost na bakalářský studijní obor Chemie. Pro uchazeče, kteří studují na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v bakalářských studijních oborech s přímou návazností, nahrazuje přijímací zkoušku, resp. její část, písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru předchozího akademického roku.

Užitečné odkazy

Vývěska studijního oddělení
Studijní řád
Akreditační materiály
Pokyny ke studiu
Pokyny pro vypracování diplomové práce
Informace pro studenty na stránkách Ústavu chemie
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.