Doktorské studium

Doktorské studium (titul Ph.D.) je vhodné pro nadané studenty s širším multidisciplinárním rozhledem přesahujícím hranice oboru a odhodláním k hlubokému a specializovanému studiu a experimentální nebo teoretické práci na nadstandardně vybavených pracovištích Ústavu chemie. Cílem studia v oboru je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, což studentovi poskytne schopnost obor rozvíjet a kriticky vědecky pracovat. V pokročilejších fázích studia se předpokládá značná míra samostatnosti při práci na výzkumných projektech a následném zpracovávání získaných vědeckých výsledků. Nedílnou součástí tohoto procesu je vybudování schopnosti psát kvalitní odborné texty v českém i anglickém jazyce a kvalifikovaně vystoupit na vědeckých konferencích. Hlavním cílem studijního oboru Organická chemie je příprava mezinárodně kompetitivních kvalifikovaných odborníků pro samostatnou a kreativní práci v akademické nebo aplikační/firemní sféře.

Studenti mají v rámci studia možnost navštívit partnerská domácí i zahraniční pracoviště, a to buď prostřednictvím výměnných programů (např. Erasmus), nebo s individuální podporou instituce či vedoucího projektu. Podpora aktivních studentů při účasti na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích je nedílnou součástí studia.

Absolvent doktorského studia disponuje těmito dovednostmi:

  • Má širší i specifické znalosti oboru organické chemie s multidisciplinárním přesahem do dalších přírodovědných oborů.
  • Efektivně používá dostupnou literaturu k získávání vědeckých informací.
  • Je schopen nezávisle navrhnout a provést syntézu nových organických sloučenin.
  • Dokáže navrhnout a ověřit detailní mechanismy reakcí organických sloučenin a rozumí základním fyzikálně-chemickým vztahům mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin.
  • Ovládá základní fyzikálně-chemické techniky a využívá je k určování struktury chemických látek a studiu jejich reakcí.
  • Aplikuje základní metody molekulového modelování a jednoduché kvantové výpočty pomocí běžných komerčně dostupných programů.
  • Je schopen samostatně řešit nový vědecký problém.

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd ČR a dalších výzkumných ústavech, jakož i v soukromých firmách zaměřených na organicko-chemický a farmaceutický výzkum. Absolvent zároveň disponuje dovednostmi, které mu umožní pracovat i v řídících funkcích.

Informace o přijímacím řízení a studiu v doktorském programu naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Informace o studijních povinnostech, státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Užitečné odkazy

Informace pro studenty na stránkách Ústavu chemie
Prezentace o studiu na stránkách Ústavu chemie
Informace pro studenty na stránkách PřF
Oborová rada programu Chemie
Školitelé programu Chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.