Doktorské studium

Doktorské studium (titul Ph.D.) je vhodné pro nadané studenty s širším multidisciplinárním rozhledem přesahujícím hranice oboru a odhodláním k hlubokému a specializovanému studiu a experimentální nebo teoretické práci na nadstandardně vybavených pracovištích Ústavu chemie. Cílem studia v oboru je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, což studentovi poskytne schopnost obor rozvíjet a kriticky vědecky pracovat. V pokročilejších fázích studia se předpokládá značná míra samostatnosti při práci na výzkumných projektech a následném zpracovávání získaných vědeckých výsledků. Nedílnou součástí tohoto procesu je vybudování schopnosti psát kvalitní odborné texty v českém i anglickém jazyce a kvalifikovaně vystoupit na vědeckých konferencích. Hlavním cílem studijního oboru Organická chemie je příprava mezinárodně kompetitivních kvalifikovaných odborníků pro samostatnou a kreativní práci v akademické nebo aplikační/firemní sféře.

Studenti mají v rámci studia možnost navštívit partnerská domácí i zahraniční pracoviště, a to buď prostřednictvím výměnných programů (např. Erasmus), nebo s individuální podporou instituce či vedoucího projektu. Podpora aktivních studentů při účasti na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích je nedílnou součástí studia.

Absolvent doktorského studia disponuje těmito dovednostmi:

 • Má širší i specifické znalosti oboru organické chemie s multidisciplinárním přesahem do dalších přírodovědných oborů.
 • Efektivně používá dostupnou literaturu k získávání vědeckých informací.
 • Je schopen nezávisle navrhnout a provést syntézu nových organických sloučenin.
 • Dokáže navrhnout a ověřit detailní mechanismy reakcí organických sloučenin a rozumí základním fyzikálně-chemickým vztahům mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin.
 • Ovládá základní fyzikálně-chemické techniky a využívá je k určování struktury chemických látek a studiu jejich reakcí.
 • Aplikuje základní metody molekulového modelování a jednoduché kvantové výpočty pomocí běžných komerčně dostupných programů.
 • Je schopen samostatně řešit nový vědecký problém.

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd ČR a dalších výzkumných ústavech, jakož i v soukromých firmách zaměřených na organicko-chemický a farmaceutický výzkum. Absolvent zároveň disponuje dovednostmi, které mu umožní pracovat i v řídících funkcích.

Přijímací řízení do doktorského studia v oboru organické chemie obvykle zahrnuje osobní rozhovor s uchazečem. Orientační okruhy požadavků na odborné znalosti uchazeče jsou popsány v charakteristice magisterského studia oboru organické chemie. Vstupní požadavky zahrnují: absolvování magisterského studia v oboru chemie, úspěšné složení přijímací zkoušky z oboru a jeho širšího základu, tzn. znalosti systematické organické chemie, stereochemie a fyzikálně-chemických metod, určování struktury, plánování a provedení organické syntézy, a také základů fyzikální chemie v oblasti termodynamiky, chemické kinetiky, elektrochemie a základů kvantové chemie. Předpokládá se znalost anglického jazyka (přečtení a přeložení neznámého odborného textu, krátká konverzace o dosavadní odborné činnosti či záměrech do budoucna). Formální postup vlastního přijímacího procesu je pak uveden na stránkách fakulty.

Průběh a ukončení studia. Informace o zápisu do studia a jeho průběhu, zahraničních pobytech, stipendiích a ukončení studia jsou uvedeny na stránkách fakulty. Jednou z částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška, jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 31 při splnění povinností daných čl. 28. Jednou ze součástí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška, jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 31 při splnění povinností daných čl. 28. Při státní doktorské zkoušce se prověřuje celková úroveň znalostí organické chemie v širší obecné rovině a důkladněji se probírají vědomosti v podoboru, ve kterém je vypracována dizertační práce. Podle charakteru práce se prověřují i znalosti ze speciálních oborů. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným během studia, na celkový rozhled uchazeče, na jeho schopnosti samostatně se orientovat ve studovaném oboru chemie a na jeho zájem o nejnovější informace z odborné literatury. Přihlíží se ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho disertační práce. Koná-li se zkouška v jiném termínu než obhajoba disertační práce, je požadováno předložení tezí disertační práce. V rámci SDZ zkoušený student nejprve seznámí komisi s tématem své disertační během ca. 5 min.

Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce:

 • Experimentální a teoretické prostředky studia struktury a reakcí organických sloučenin
 • Syntéza organických sloučenin
 • Praktické využití organických sloučenin
 • Moderní trendy v organické chemii

Součástí státní doktorské zkoušky je též obhajoba dizertační práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba dizertační práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu diskuse.

Užitečné odkazy

Průvodce doktorským studiem
Témata současných doktorských prací
Oborová komise
Formuláře (přijímací řízení, individuální studijní plán, přihlášky ke SZZ o obhajobě DP, atd.)
Pokyny děkana pro vypracování disertační práce na PřF
Oddělení pro výzkum, vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium
Oborová rada programu Chemie
Informace pro studenty na stránkách Ústavu chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.