Doktorské studium

Doktorské studium (titul Ph.D.) je vhodné pro nadané studenty s širším multidisciplinárním rozhledem přesahujícím hranice oboru a odhodláním k hlubokému a specializovanému studiu a experimentální nebo teoretické práci na nadstandardně vybavených pracovištích Ústavu chemie. Cílem studia v oboru je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, získání schopností obor rozvíjet a naučit se kriticky a sebekriticky vědecky pracovat. V pokročilejších fázích studia se předpokládá značná míra samostatnosti při práci na zadaných tématech i při zpracovávání vědeckých výsledků a získání schopnosti psát kvalitní odborné texty v českém i anglickém jazyce a kvalifikovaně vystoupit na vědeckých konferencích. Posláním studia oboru Organické chemie je příprava mezinárodně kompetitivních kvalifikovaných odborníků pro samostatnou a kreativní práci v akademické nebo aplikační/firemní sféře.

Absolvent doktorského studia je po úspěšném ukončení studia oboru schopen:

  • Ovládat hluboké širší i specifické znalosti oboru organické chemie s multidisciplinárním přesahem do dalších přírodovědných oborů.
  • Používat dostupnou literaturu k získávání vědeckých informací.
  • Navrhnout a provést syntézu nových organických sloučenin.
  • Ovládat principy všech základních fyzikálně-chemických technik a využívat je k určování struktury chemických látek a studiu jejich reakcí.
  • Ovládat metody molekulového modelování a jednoduché kvantové výpočty pomocí běžných komerčně dostupných programů.
  • Aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení nového vědeckého problému.

Studenti mají také možnost navštívit domácí i zahraniční laboratoře a ústavy pro další vzdělávání v oboru, poradenství nebo práci na společných projektech, buď prostřednictvím výměnných programů studentů jako je Erasmus nebo s podporou instituce či vedoucího projektu. Podpora aktivních studentů k účasti na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích je nedílnou součástí studia.

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd ČR, v nejrůznějších výzkumných ústavech i v soukromých firmách zaměřených na organicko-chemický a farmaceutický výzkum. Absolvent je však flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť a bude schopen uplatnit své vzdělání a schopnost samostatně pracovat i v řídících funkcích nebo v oborech zcela jiných, než byl předmět studia.

Přijímací řízení do doktorského studia v oboru organické chemie obvykle zahrnuje osobní rozhovor s uchazečem. Orientační okruhy požadavků na odborné znalosti uchazeče jsou popsány v charakteristice magisterského studia oboru organické chemie. Dobrá znalost anglického jazyka je nezbytnou podmínkou přijetí do doktorského programu. Formální postup vlastního přijímacího procesu je pak uveden na stránkách fakulty.

Průběh a ukončení studia. Informace o zápisu do studia a jeho průběhu, zahraničních pobytech, stipendiích a ukončení studia jsou uvedeny na stránkách fakulty. Jednou z částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška, jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 31 při splnění povinností daných čl. 28. Součástí státní doktorské zkoušky je i obhajoba dizertační práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Doktorská disertační práce má zejména obsahovat souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, popis významných podnětů, které byly nezbytné pro vlastní práci, experimentální část popisující detailně všechny provedené experimenty, výsledky vlastní práce, které se diskutují v kontextu současných poznatků vědy, a nakonec závěrečné shrnutí výsledků. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň zaslány jako vědecký článek a přijaty k tisku v renomovaných odborných časopisech podle kritérií oborové rady, zveřejněných na výše uvedených stránkách fakulty.

Užitečné odkazy

Průvodce doktorským studiem
Témata současných doktorských prací
Oborová komise
Formuláře (přijímací řízení, individuální studijní plán, přihlášky ke SZZ o obhajobě DP, atd.)
Pokyny děkana pro vypracování disertační práce na PřF
Oddělení pro výzkum, vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium
Oborová rada programu Chemie
Informace pro studenty na stránkách Ústavu chemie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.